Jaarverslag R.K.  E.H.B.O. vereniging Handel – Elsendorp. 


 

Handel, 15 Maart 2018                                  

 

                       

 

 

 

 

 

Notulen:

 

1.       Opening door de voorzitter.

 

Bestuur aanwezig:  Dhr. J. Arts, voorzitter

 

                                 Dhr. T. Adam, secretaris

 

                                 Dhr. M .Donkers, penningmeester

 

                                 Mevr. T. School- van der Putten, bestuurslid

 


Afmeldingen:
Mevr. A. van Boekel (bestuurslid), Mevr. T. van Katwijk (erelid), Mevr. M. van Berlo,

 

Mevr. Dhr. C. v/d Maat.

 

 

 

John Arts heet alle aanwezig welkom en geeft aan dat 2017 voor de EHBO vereniging een goed jaar is geweest. Met de Rabobank clubkascampagne hebben we een mooi bedrag opgehaald van 607,92 euro. Van dit bedrag is een mover op de EHBO wagen gerealiseerd om de wagen met minder moeite te kunnen verplaatsen. Dit jaar doen we weer mee met de Rabobank  clubkascampagne en gaan we ervoor om geld op te halen om gratis AED en reanimatie cursussen te kunnen geven aan inwoners uit Handel en Elsendorp.

 

 

 

Er wordt ook vooruit geblikt. In 2020 bestaat de EHBO vereniging 60 jaar en willen we een dag organiseren met allerlei activiteiten waarbij mensen kennis kunnen maken met de EHBO. Ook zal er een feestavond plaatsvinden. Voor deze dag zoeken we een aantal leden die een commissie gaan vormen en de organisatie van deze dag op zich nemen. Leden die hierbij willen helpen, kunnen zich melden bij het bestuur.

 

 

 

2.       Jaarverslag secretariaat, Thijs Adam.

 

Geen opmerkingen op het jaarverslag.

 

 

 

3.       Jaarverslag penningmeester Martien Donkers

 

Ieder kan het inzien, daar het is uitgedeeld.

- Anita v/d Ven vraagt of we met Rabobankclubkascampagne het ene jaar kunnen inschrijven in Handel en het andere jaar in Elsendorp. Bestuur: Er kan vanuit beide dorpen gestemd worden op de EHBO vereniging, hierdoor maakt het niet uit in welk dorp je inschrijft.
- Tonnie Jansen vraagt wat er is verzekerd bij de post verzekeringen? Martien Donkers: Hieronder valt de aanhangwagen.

 

- Tonnie Jansen vraagt of leden die helpen op de motorcross ook zijn verzekerd door de motorbond? Het bestuur gaat hier navraag over doen.

 

- Ivo Hermkens: De opbrengst van de cursus is nu 0, hoe kan dit? Dit komt omdat er geen cursus is geweest in 2017.
- Mieke Groeneweg vindt dat er een verschil moet zijn tussen de kosten voor een evenement met commercieel oogpunt en zonder commercieel oogpunt. Het bestuur is het hiermee eens en wil dit in de toekomst realiseren.

 

- Christ v/d Broek vraagt of we over de kosten van EHBO verlening bij evenementen communiceren met andere EHBO verenigingen, zodat er geen ‘concurrentie of prijsverschillen’ ontstaan. Bestuur: Hierover wordt regelmatig gecommuniceerd met Maria Martinali van EHBO Gemert – De Mortel.

 

 

 

4.       Verslag kascontrolecommissie (Linda Wassenburg en Anja de Rooi)

 

Geen opmerkingen, het financieel jaarverslag zag er goed uit.

 

 

 

5.       Benoeming kascontrolecommissie.

 

Anja de Rooi  en Ivo Hermkens zijn benoemd tot de kascontrolecommissie voor het financieel jaarverslag van 2018.

 

 

 

Pauze

 

 

 

6.       Jubilarissen

 

Wilhelmien Jansbeeke wordt gehuldigd voor het 25 jaar lidmaatschap bij EHBO vereniging Handel-Elsendorp.

 

 

 

7.       Bloemen

 

Bloemen worden uitgereikt aan Chris v/d Broek voor het beheren van de website en het maken van foto’s tijdens evenementen en oefenavonden.

 

De lotussen Linda Wassenburg, Tonnie Jansen en Mieke Groeneweg worden bedankt voor hun inzet als lotus.

 

Monique Donkers wordt bedankt voor het samenstellen van het financieel jaarverslag 2017.

 

 

 

8.       Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Martien Donkers en John Arts
Martien Donkers en John Arts zijn herkozen.

 

9.       Rondvraag

 

- Wilhelmien Jansbeeke vraagt of er in de toekomst nog cursussen worden gegeven om het ledenaantal op peil te houden. Bestuur: We denken erover om samen met andere EHBO verenigingen een EHBO cursus te geven. Samen met andere EHBO verenigingen is het eerder mogelijk om het minimale aantal deelnemers voor een cursus bij elkaar te krijgen. Hiernaast zijn we aan het organiseren om in Handel en Elsendorp AED cursussen te geven. Mogelijk kan dit gratis met behulp van de subsidie van de Rabobank.

- Linda v/d Wassenberg vraagt of de notulen van de vorige vergadering ook besproken kan worden in de Algemene ledenvergadering. Dit is de laatste jaren niet gedaan, maar kan het volgende jaar worden meegenomen.

 


- Tonnie Janssen vraagt of de EHBO vereniging ondersteuning kan bieden bij mensen die iets hebben meegemaakt, zoals een reanimatie e.d. Bestuur: Het bestuur en Maria mag je altijd benaderen wanneer je hulp nodig hebt of opzoek bent naar de juiste hulp. Mogelijk kan er ook slachtofferhulp worden ingeschakeld.

- Tonnie Janssen: geeft aan meer praktijkoefeningen te willen. Bijvoorbeeld het behandelen van motorcrossletsels. Bestuur: Afgelopen november is er een cursus geweest van een MON arts, waarbij er motorcrossletsels werden behandeld. Verder moet Maria zich aan vaste lessen houden van het Oranje Kruis. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om af te wijken van bepaalde lessen. Het bestuur vraagt na aan Maria wat de mogelijkheden zijn.

- Tonnie Janssen heeft gehoord dat Handel, Boekel en Gemert een gezamenlijke oefenavond gaan organiseren. Bestuur: Er zijn gesprekken geweest, maar verder geen concrete plannen.

 


- Thijs Franssen: Geeft aan vorig jaar bij de algemene ledenvergadering gevraagd te hebben voor een kleine financiële vergoeding voor Monique Donkers. Monique ondersteund onze vereniging jaarlijks bij het opstellen van het financieel jaarverslag en dat doet ze met liefde en plezier. Hiervoor ontvangt ze een bos bloemen.

 


- Thijs Franssen: Wanneer wordt men erelid en moet een erelid ook contributie betalen? Bestuur: Er zijn geen vaste regels om erelid te worden. Ereleden betalen geen contributie.

 


- Thijs Franssen: Hoeveel leden hebben we over 10 jaar in 2028?  Bestuur: Dit jaar hebben we meer leden erbij gekregen dan dat er zijn gestopt. In de toekomst willen we met andere verenigingen cursussen opstarten om het ledenaantal op peil te houden. Over 2 jaar willen we met het 60-jarige bestaan onze vereniging promoten en laten zien wat we doen. Wellicht dat we hierdoor mensen over de streep kunnen trekken om een EHBO cursus te volgen.

 

 

 

- Thijs Franssen: Zijn er rangen en standen bij de EHBO verenging, omdat altijd dezelfde mensen bloemen krijgen? Mensen die bij een evenement hebben geholpen, krijgen geen bloemen. Bestuur: Het vrijwilligers gevoel zou belangrijker moeten zijn dan het ontvangen van bloemen. Het bestuur heeft hier een grens in bepaald.

 

- Thijs Franssen: Gaan we in de toekomst ooit fuseren met andere EHBO verengingen? Bestuur: We gaan eerst kijken of we samen cursussen kunnen geven met andere verenigingen. Zolang we een voltallig bestuur hebben, is er van fusering nog geen sprake.

 


- Thijs Franssen: Als een lid stopt, waarom wordt er dan geen actie op ondernomen? Bestuur: We bespreken dit met het betreffende lid dat stopt. Er kunnen verschillende redenen zijn dat iemand stopt. Dit moeten we respecteren.

 


- Christ v/d Broek geeft aan dat het handvaardigheidslokaal niet geschikt is voor oefenavonden. Ook liggen er ‘slachtoffers’ op een mat waar overdag veel kinderen overeen hebben gelopen. Als optie wordt aangegeven om de docentenkamer te gebruiken of het gymzaaltje in de basisschool. Het gymzaaltje kan betreden worden met plastic sloffen. Bestuur: In Handel is het lastig om een geschikte oefenlocatie te vinden. De zalen in de Bron zitten vol gepland met verenigingen die er wekelijks zitten. De middenzaal is gehorig, waardoor deze niet wordt ingepland als er een muziekvereniging in de andere zalen zit. Het Vossenhol wordt ook niet meer gereserveerd, omdat wij aantal keer net voor een oefenavond zijn afgebeld wegens een dubbele planning van het Vossenhol. Het bestuur neemt de opmerking mee en gaat kijken of er een alternatief mogelijk is.

- Mieke Groeneweg: Bedankt het bestuur voor de inzet, ook namens de EHBO-Leden

 


- Jan Donkers geeft aan dat hij goede steun heeft gehad bij Carolien v/d Ven nadat hij een aantal jaren geleden een incident had meegemaakt.

 

 

 

 

 

10.   Sluiting

 

De voorzitter sluit de vergadering.